Eksporter 59 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is S  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
H. Sørland, «Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie». NTNU, Institutt for helsevitenskap, Ålesund, 2016.
K. W. Sørgaard, «Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 58, 2004.
K. W. Sørgaard, «Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment», Scandinavian Journal of Caring Sciences, bd. 21, 2007.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
Å. Sørflaten, «Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, 2021.
N. Sørensen, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2007.
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.
E. Sæter, «Vanskelige avgjørelser. Helsearbeideres vurderinger ved etablering av tvungent psykisk helsevern». Høgskolen i Molde, master i helse- og sosialfag, 2012.
A. Syse, «Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien», Nordic Journal of Human Rights, 2006.
A. Syse og Nilstun, T., «Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1997.
I. Syse, Førde, R., og Pedersen, R., «Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience», Clinical Ethics, bd. 11, 2016.
A. Syse, Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen, bd. 1. Oslo: Fagbokforlaget, 2020, s. 700.
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.
A. Syse, Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?, 1. utg. Oslo: Fagbokforlaget, 2019, s. 514.
A. Syse, «Tvang og tilsyn i private hjem», Lov og rett, 2002.
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.
A. Syse, Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess, 1. utg. Oslo: Institutt for offentlig rett, UiO, 2019.
M. F. Svindseth, «Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)», Nordic Journal of Nursing Research, bd. 35, 2015.
M. F. Svindseth, «A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units», Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2010.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology», BMC PsychiatryBMC Psychiatry, bd. 13, 2013.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., Wallin, J., Roaldset, J. O., og Dahl, A. A., «Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 64, 2010.
M. F. Svindseth, Dahl, A. A., og Hatling, T., «Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
E. J. Svendsen, «Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.
A. Mia Sve, «Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no