Eksporter 15 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is T  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
T. Tørrissen, «Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post», 2007.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
J. Tranøy, I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus. Pax, 1993.
L. Kristine A. Toverud, «Helsepersonells perspektiv på brukermedvirkning i en psykiatrisk avdeling». Høgskolen i Innlandet, master i folkehelsevitenskap, 2015.
C. Ingeborg Tingulstad, «Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
A. Thorvik, «Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet», Tidsskriftet Suicidologi, bd. 17, 2012.
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations», Nursing Ethics, 2016.
T. B. Terkelsen, «Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.», Universitetet i Bergen, 2010.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
M. L. Tande, «Tvang som ressurs?», 2012.
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no