Eksporter 15 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is T  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
M. L. Tande, «Tvang som ressurs?», 2012.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations», Nursing Ethics, 2016.
T. B. Terkelsen, «Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.», Universitetet i Bergen, 2010.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.
A. Terland, «Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A», Det medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2010.
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
A. Thorvik, «Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet», Tidsskriftet Suicidologi, bd. 17, 2012.
C. Ingeborg Tingulstad, «Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
L. Kristine A. Toverud, «Helsepersonells perspektiv på brukermedvirkning i en psykiatrisk avdeling». Høgskolen i Innlandet, master i folkehelsevitenskap, 2015.
J. Tranøy, I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus. Pax, 1993.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
T. Tørrissen, «Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post», 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no