Eksporter 476 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
L. Gunhild Aase, «Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern». UiS, 2020.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
T. Aqida Mush Ahmed, «Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.
A. - T. Andersen, «Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling». UiO, Det teologiske fakultet, profesjonsutdanning og diakonvitenskap, 2007.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
A. - T. Andersen, Dramsdahl, M., Haugen, E. A., Johannessen, J., Loftesnes, U., Olsen, G., Bua, I., og Fosse, M. B., «Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern». Helsebibliokteket , 2012.
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
M. Aslaksen, «Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
B
H. Bäckström, «Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming». Høyskolen i Nord-Trøndelag, 2011.
L. Håvard Bakke, «Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
N. Berit Beck, «Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
A. - G. Beinset, «Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling», 2014.
M. E. Belsnes og Thodesen, H. U., «Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, Bergen, 2020.
B. Nestvold Bendiksen, «Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?». Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, 2017.
J. E. Berg og Johnsen, E. ', «Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?», Tidsskriftet for Den norske legeforening, 2004. [Online]. Available: https://tidsskriftet.no/2004/03/aktuelt/innlegges-innvandrere-oftere-enn-etniske-nordmenn-i-akuttpsykiatriske-avdelinger.
T. Berge, Bjøntegård, K. Sunniva, Ekern, P., Furan, M., Landrø, N. Inge, Larsen, G. J. Sølvbe, Osnes, K., Selvaag, I., og Vedlog, A. Helene, «Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2018.
J. F. Bernt, «Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven». Helsedirektoratet, [Oslo], 2009.
G. M. Bjerkan, «Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
E. Høeg Bjerke, «Rettsgrunnlag for behandling av demente med psykofarmaka». UiB, juridisk fakultet, 2016.
C. Bjerkli, «Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?». UiO, Det juridiske fakultet, 2016.
K. Sunniva Bjøntegård, Berge, T., Ekern, P., Osnes, K., og Vedlog, A. Helene, «Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern». 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no