Eksporter 23 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is A  [Slett Alle Filtre]
Annet
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
Fagfellevurderte artikler
K. Sebergsen, Norberg, A., og A.-G., T., «Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital», Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.
B. Jesper og Aggernæs, H., «Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Aas, R. W., og Sagvaag, H., «Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 19, nr. 235, 2019.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Auestad, B., Joa, I., Johanessen, J. O., og Ruud, T., «Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 36, 2013.
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.
B. Molewijk, Kok, A., Husum, T., Pedersen, R., og Aasland, O., «Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study», BMC Medical Ethics, bd. 18, s. 37, 2017.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
Masteroppgaver
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
T. Aqida Mush Ahmed, «Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
B. Guddal, Gustad, K. Espegren, Sikveland, H., Stabursvik, J., og Årvik, M. Dahl, «Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål». UiO, Institutt for helse og samfunn, Oslo, 2019.
M. Aslaksen, «Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
A. - T. Andersen, «Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling». UiO, Det teologiske fakultet, profesjonsutdanning og diakonvitenskap, 2007.
L. Gunhild Aase, «Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern». UiS, 2020.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no