Forfattere År Tittel
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Bjøntegård, K.Sunniva; Berge, T.; Ekern, P.; Osnes, K.; Vedlog, A.Helene 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Ellingsdalen, M.; Skree, L. 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Førde, R.; Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Rehman, M. 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no