Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Aasland, O.Gjerløw; Husum, T.L.; Førde, R.; Pedersen, R. 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Belsnes, M.E.; Thodesen, H.U. 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Brastad, E.Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.R.; Høglend, P.A. 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Dullum, J. 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Dunseth, S. 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Egeli, G. 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Ellingsen, G.R. 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
Engerdahl, I.S.; Moljewijk, A.; Pedersen, R. 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fjukstad, K.K. 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
Førde, R.; Hovland, I.S.; Syse, A.; Dunlop, O. 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Gladheim, M.N. 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
Hamre, A. 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
Hanssen, O. 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no