Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Oldernes, M. 2016 "Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
Kiperberg, R. 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Dahlberg, J.; Øverstad, S.; Dahl, V.; Coman, A. 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Pedersen, I.Lise 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Syse, I.; Førde, R.; Pedersen, R. 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Wynn, R. 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Hunshamar, P.Ånund 2014 De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Mørch, J.E. 2014 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
Valan, M.Balsvik 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
Andresen, L.Marie Svee 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
Skjerlie, M. 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no