Forfattere År Tittel
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Dullum, J. 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Dunseth, S. 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Egeli, G. 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Eiebakke, M. 2011 Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet
Ellingsen, G.R. 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
Engerbakk, E. 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
Engerdahl, I.S.; Moljewijk, A.; Pedersen, R. 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fagerheim, T.Jacob Teig 2010 Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3
Fjukstad, K.K. 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
Førde, R.; Hovland, I.S.; Syse, A.; Dunlop, O. 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Gjesteby, M. 2007 Tvungent psykisk helsevern i helseretten
Gladheim, M.N. 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
Grammeltvedt, E.Dahl 2018 Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering
Grønli, M. 2009 Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Sagvaag, H. 2021 Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations
Hamre, A. 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
Hangaard, S. 2016 Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62
Hanssen, O. 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no