Forfattere År Tittel
Jorem, J. 2018 Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
Kaasa, H.; Repål, A. 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kiperberg, R. 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Kogstad, R.E. 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Mevåg, I.BlokhusHa 2018 Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?
Midré, M. 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Molewijk, B.; Engerdahl, I.S.; Pedersen, R. 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Mørch, J.E. 2014 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
Norby, E.E. 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Nordberg, L.K.B. 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
Olafsen, M. 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
Oldernes, M. 2016 "Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
Omholt, P.Thomas 2004 Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
Orefellen, H.J. 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Paasche, K.H. 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no