Forfattere År Tittel
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, I.Lise 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
Pedersen, R.; Nortvedt, P.; Ribe, E.; Keeping, D. 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?
Rosenqvist, R. 2009 Rettspsykiatri
Rødby, E.Marie Tvei 2012 Tvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare
Rørtveit, S. 2021 Nødrett i psykisk helsevern
Skabo, M. 2015 Vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3. Med særlig fokus på forholdsmessighetsvurderingen i § 3-3 første ledd nr. 6
Skjerlie, M. 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Storvik, M. 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Storvik, M. 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Syse, A. 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
Syse, A.; Nilstun, T. 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
Syse, A. 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
Syse, I.; Førde, R.; Pedersen, R. 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Syse, A. 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
Syse, A. 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no