Forfattere År Tittel
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Sæther, O. 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
Tanberg, E. 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Terland, A. 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
Tingulstad, C.Ingeborg 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
Valan, M.Balsvik 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Viblemo, T.Egil; Syse, A.; Ellingsen, F.; Olsen, L.Oscar; -Bragdø-Ellenes, S. 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Weidema, F.; Dartel, H.; Molewijk, B. 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
Wynn, R. 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
Østenstad, B.Henning; Adolphsen, C.; Naur, E.; Aasen, H.S. 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Østnæs, T.M. 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
Øye, C.; Norvoll, R. 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no