Forfatter Year of Publication Tittel
Line Børresen 2016 Relasjonsbygging
Emma Børrud 2016 Tvang i psykisk helsevern
Elizabeth Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
Tore Buer Christensen 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Hanne Clausen 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
Dahl, Vilde Kristine Valding 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
Dahlberg, Jørgen 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
Kristin Thuve Dahm 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Kristin Thuve Dahm 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Ina Danielsen 2018 Bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og med nødrett som hjemmel. I hvilken grad finnes det rettshjemmel for behandlingsformen?
Maja Danielsen 2011 "Fribillettlovbryterne"
Davidsen, K 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
Trygve S Deraas 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
Rigmor Diseth 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Rigmor Randi Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Rigmor Randi Diseth 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Rigmor Randi Diseth 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
Drangsland, Torleiv 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
Karin Drivenes 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
Karin Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
Nina Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
Jane Dullum 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Stian Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Gunni Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Gunnar Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
Eiebakke, Martin 2011 Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet
Simon Hestenes Eika 2019 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?
Stine Eikenes 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
Bjørg Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte
Knut-Eldar Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
Øyvind Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Mette Ellingsdalen 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Mette Ellingsdalen 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Ellingsen, GR 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
Engerbakk, Elin 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
Ingvild Stokke Engerdahl 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Jannicke Adsen Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Esser, Sarah Maria 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
Anne Marte B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
Fagerheim, Tord Jacob Teigen 2010 Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3
Eli Feiring 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
Fjukstad, KK 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
Fleisje, Anniken 2011 Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling
Folkehelseinstituttet, FHI 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Siri Ødegaard Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
Svein Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
Svein Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
Nikolai L. D. Fuglseth 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
Astrid Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
Astrid Furre 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no