Forfatter Year of Publication Tittel
Grønli, Marianne 2009 Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern
Guddal, Benjamin 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Jan H. R. Gundersen 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
Unn Elisabeth Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Unn Elisabeth Hammervold 2021 Post-incident reviews after restraints—Potential and pitfalls. Patients’ experiences and considerations
Unn E. Hammervold 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
Hammervold, U.E. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hamre, Hanne Sofie Bonnevie 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
Hamre, A 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
Jogeir Hånes 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
Hangaard, Silje 2016 Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62
Torun Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Mona Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
Hanssen, O 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
Pål Hartvig 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Hassan, Ayan Ahmed 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
Trond Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Trond Hatling 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
Trond Hatling 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
Trond Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Hauge, I 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
Veronica Dahl Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Kristian Kise Haugland 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Haugom, Espen Woldsengen 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Marit Helene Hem 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Marit Helene Hem 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
Marit Helene Hem 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Kari Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
S. Heskestad 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
Geir Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
Bjørn Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Hofstad, Tore 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
Holst, Ø 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
Jan Stensland Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Jan Stensland Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
Thor Egil Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Kjetil Horn 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Hult, Veslemøy Thoresen 2016 Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
Hunshamar, Per Ånund 2014 De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
Bente Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Elena Andrea Kvistad Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Kjetil Hustoft 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no