Forfatter Year of Publication Tittel
Sture, Henriette Endresen 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Edel J Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Svindseth, Marit F. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Marit F Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Marit F. Svindseth 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Marit Følsvik Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Marit F. Svindseth 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
Marit F. Svindseth 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Aslak Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Aslak Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Aslak Syse 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
Aslak Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
Irene Syse 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Syse, A. 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
Syse, A. 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
Syse, A. 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
Aslak Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
Oddvar Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
Nina Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
Knut W. Sørgaard 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Knut W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Knut W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
Eirik Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
Tande, Marina Liz 2012 Tvang som ressurs?
Tellefsen, RF 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Toril Borch Terkelsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
Toril B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Toril B. Terkelsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Terkelsen, T. B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Anine Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
Vera Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
Arne Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Tingulstad, Christina Ingeborg 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
Joar Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Tøgersen, K 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Terje Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, Kristian Nordal 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Valan, Marit Balsvik 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
Valderhaug, Line 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
Valenti, Emanuele 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Vatne, J 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
Henrik Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
Veland, Martin 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Veland, Martin 2016 Bruker mindre tvang
Terje Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
Tor Egil Viblemo 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Froukje Weidema 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
Nina Camilla Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
Wiersdalen, M A 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no