Forfatter Year of Publication Tittel
Jorun Rugkåsa 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
Torleif Ruud 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Torleif Ruud 2021 Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist
Siv Helen Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Siv Helen Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
Siv Helen Rydheim 2013 Viktige stemmer
Rø, Marit 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Rødby, Else Marie Tveit 2012 Tvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare
Rørtveit, Stine 2021 Nødrett i psykisk helsevern
Røsaasen, Iselin Storm 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
Ketil Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
Ketil Røtvold 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
Ketil Røtvold 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Kariann Olsen Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Sandholm, Kjetil 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
Anna Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Seberg, Adrian Wangberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
Sebergsen, K. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
Ida Cecilie Holten Sem 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Natalie Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Gill Surjit Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Skabo, Marthe 2015 Vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3. Med særlig fokus på forholdsmessighetsvurderingen i § 3-3 første ledd nr. 6
Mari Aspaas Skjegstad 2016 Bruk av tvang etter psykisk helsevernloven § 3-3 overfor personer med alvorlig spiseforstyrrelse - En analyse av grunnvilkåret "alvorlig sinnslidelse" med særlig fokus på Rt. 2015 s. 913
Skjerlie, Marita 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Aina Skorpen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Souri, Solaf 2018 Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser
Helle Therese Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
Stavenes, Katrina Øvsthus 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
Steenfeldt-Foss, Henrik Horverak 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Stellander, Eirik 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
Stensrud, B. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Stensrud, B. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Bjørn Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Bjørn Stensrud 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
Stokmo, Hege 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Emilie Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Marius Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Marius Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Stuen, HK 2018 Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders
Stuen, HK 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
Stuen, HK 2018 How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study
Stuen, Hanne Kilen 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
Sture, Henriette Endresen 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Astri Mia Sve 2020 Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017
Edel J Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Marit F. Svindseth 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no