Forfatter Year of Publication Tittel
Svindseth, Marit F. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Marit F Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Marit F. Svindseth 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
Marit Følsvik Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Marit F. Svindseth 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Syse, A. 2020 Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen
Irene Syse 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Syse, A. 2019 Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess
Aslak Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
Syse, A. 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
Aslak Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Aslak Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Aslak Syse 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
Aslak Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
Elisabeth Sæter 2012 Vanskelige avgjørelser. Helsearbeideres vurderinger ved etablering av tvungent psykisk helsevern
Oddvar Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
Nina Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
Åsne Sørflaten 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
Knut W. Sørgaard 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Knut W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
Knut W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Helene Sørland 2016 Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie
Eirik Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
Tande, Marina Liz 2012 Tvang som ressurs?
Tellefsen, RF 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Terkelsen, T. B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Toril B. Terkelsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Toril Borch Terkelsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
Toril B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Anine Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
Vera Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
Arne Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Tingulstad, Christina Ingeborg 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
Lise Kristine Alver Toverud 2015 Helsepersonells perspektiv på brukermedvirkning i en psykiatrisk avdeling
Joar Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Tøgersen, K 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Terje Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, Kristian Nordal 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Audun F. Vågan 2002 Tvangsinnleggelser ved en psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Valan, Marit Balsvik 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
Valderhaug, Line 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
Valenti, Emanuele 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Erik Vatne 2015 Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling
Vatne, J 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
Henrik Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
Veland, Martin 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Veland, Martin 2016 Bruker mindre tvang
Terje Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
Tor Egil Viblemo 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Froukje Weidema 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no