TittelEvaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2017
ForfattereViblemo, TEgil, Syse, A, Ellingsen, F, Olsen, LOscar, -Bragdø-Ellenes, S
Library/ArchiveOxford Research AS
NøkkelordEtikk, filosof, juss
Sammendrag

Regjeringen oppnevnte i juni 2016 et lovutvalg som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget).1 De sentrale reglene om bruk av tvang i helseog omsorgssektoren er samlet i fire regelsett; psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (tvungen somatisk helsehjelp til blant annet demente), helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 (tvang overfor psykisk utviklingshemmede) og kapittel 10 (tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige). Dette gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere. De nevnte regelsettene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang. Når det er nødvendig å bruke tvang, skal helse- og omsorgstjenesten ta beslutninger om tvangsbruk i tråd med loven. Internkontrollen skal sikre at tjenestene på området er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med dette evalueringsoppdraget er å undersøke og evaluere kvaliteten på tvangsvedtak. Oppdraget omfatter en undersøkelse og evaluering av kvaliteten på vedtak fattet av kontrollkommisjonene, fylkesmennene og fylkesnemndene. Evalueringen er avgrenset til vedtak fattet av de respektive klageog overprøvingsinstansene. Oppdraget er todelt: En vedtaksanalyse og en spørreundersøkelse. Vedtaksanalysen har fokus på kvaliteten i begrunnelsen av vedtakene sett opp mot kravene i lov og andre rettsregler. Oppdraget omfatter ikke en materiell vurdering av om lovens vilkår for tvang er oppfylt i den enkelte sak. Spørreundersøkelsen har et videre fokus enn vedtakskvalitet (begrunnelsen i vedtakene) og vi har innhentet utfyllende informasjon om saksbehandlingen hos henholdsvis kontrollkommisjonene, fylkesmennene og fylkesnemndene. Oppdragets tidsperiode er juli 2017 til 31. desember 2017. Ved endringslov 10. februar 2017 nr. 6 ble det vedtatt en rekke endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. Særlig viktige var endringer i phvl. kap. 3 og kap. 4. Disse endringene trådte i kraft 1. september 2017. Effekten av disse lovendringene avspeiles derfor ikke i den foreliggende undersøkelsen idet alle de undersøkte vedtakene er fattet i 2015 og 2016, dvs. før disse lovendringene ble vedtatt. 

URLhttps://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/01/Evaluering-av-tvangsvedtak.pdf
EtikettEtikk, Juss

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no