TittelManglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereSandvoll, AVattekar
Date Published07/2019
InstitusjonUniversitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
ByBergen
Nøkkelordjuss, Samtykkekompetanse
Sammendrag

Avhandlinga tek føre seg nytt vilkår i psykisk helsevernlova §§ 3-2, 3-3 og 4-4 som slår fast at pasienten må «mange samtykkekompetanse» for å underleggjast tvang. Vilkåret medfører ein nektingsrett for pasientar med samtykkekompetansen intakt. Spørsmålet om samtykkekompetanse skal ifølgje føresegnene avgjerast etter reglane i pasient- og brukarrettslova § 4-3. Føresegna er ikkje skreddarsydd for det psykiske helsevernet. Eit sentralt spørsmål i avhandlinga er difor korleis denne føresegna skal knyttast opp mot tvangsheimlane i psykisk helsevernlova. Avhandlinga drøftar også korleis tvangsheimlane i psykisk helsevernlova står seg ovanfor FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD).

URLhttp://hdl.handle.net/1956/20761
EtikettTvangsbehandling, Tvangsinnleggelse, Tvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no