TittelSelvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2018
ForfattereØstenstad, BHenning, Adolphsen, C, Naur, E, Aasen, HS
Edition1
Number of Pages302
UtgiverFagbokforlaget
ByBergen
ISBN Nummer978-82-450-1982-7
Other Numbers344.481032 (NB); 344.489032; 344.044; 344.04; 344.041; 344.03
NøkkelordHelsehjelp, Motstand, Samtykke, Selvbestemmelse, tvang
Sammendrag

Retten til å bestemme over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og etter menneskerettighetene. Det gjelder også i møte med helsepersonell som tilbyr helsehjelp av god kvalitet og ut fra de beste formål. Men hvor langt rekker dette synspunktet? Når må det likevel kunne gripes inn og gis hjelp uten samtykke, eventuelt under motstand? I ni artikler drøftes ulike sider ved denne problematikken, som er særlig aktuell overfor enkeltpersoner med psykisk funksjonssvikt. Blant temaene som drøftes, er forholdet til internasjonale menneskerettigheter, forståelsen av ulike tvangsbegreper, forsvarlighet, involvering av pårørende, tvangsmedisinering i psykisk helsevern og rettssikkerhet for barn. Boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere, og inneholder både prinsipielle drøftinger og avklaring av mer konkrete problemstillinger.

URLhttps://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71556463300002201&context=U&vid=UBTO&lang=no_NO&search_scope=default_scope
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no