TittelHvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereRaknerud, K, Thevakumar, T
Library/ArchiveNTNU, Institutt for helsevitenskap
ByGjøvik
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordSkjerming
Sammendrag
Sammendrag

Kort beskrivelse av bacheloroppgaven:

Hvert år er det mange tvangsvedtak som blir fattet i psykisk helsevern, og det er dokumentert hvor mange som blir skjermet. Noe som ikke er like mye dokumentert er hvor mange, eller omfanget av pasienter med diagnosen schizofreni som opplever mer tvang enn nødvendig i skjermede omgivelser i psykisk helsevern. Skjerming er å ivareta og beskytte pasienten, men også å hjelpe pasienten til indre samling, beskytte medpasienter, og gi personalet mer oversikt over pasientens tilstand.

Hensikten med denne bacheloroppgaven er å synliggjøre hvordan sykepleieren kan redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet.

Oppgavens metode består av en systematisk fremgangsmåte, som er benyttet for å samle informasjon og kunnskap for å belyse vår problemstilling. Vi har valgt databasene Svemed+, Cinahl og Scopus, som resulterte i 5 kvalitative vitenskapelige studier.

Funn gjort i forskningslitteratur og annen litteratur viser at pasientens grunnleggende behov blir satt på prøve under skjermede omgivelser. Det vises å være flere etiske, juridiske og mellommenneskelige utfordringer under behandlingen. Det er utfordrende å benytte tvang til pasienter med schizofreni, hvor praksisen kan ligge i grenseland mellom lovlig og ulovlig praksis. Funn tyder på at prioritering av aktivitetstilbud øker pasientens rett til selvbestemmelse og bevegelsesfrihet.

 

Short description of the bachelor thesis:

Every year there are many compulsory interventions that are made in mental health care, and it is documented how many are screened. Something that is not as well documented is how many, or the extent of patients with schizophrenia in mental health care who experience more coercion than necessary in a sheltered environment in mental health care. Seclusion is to look after and protect the patient, but also to help the patient to inner collection, protect fellow patients, and give the staff more overview of the patient's condition.

The purpose of this bachelor thesis is to highlight how the nurse can reduce the experience of compulsion for patients with schizophrenia during seclusion in a psychiatric unit.

The assignment's method consists of a systematic approach, which is used to gather information and knowledge to elucidate our problem. We have selected the databases Svemed +, Cinahl and Scopus, which resulted in 5 qualitative scientific studies.

Findings in research literature and other literature show that the patient's basic needs are being put to the test during seclusion. There appear to be several ethical, legal and interpersonal challenges during treatment. Forcing patients with schizophrenia where the practice can lie in the borderlands between legal and illegal practice is challenging. Findings suggest that prioritizing activity offers increases a patient's right to self-determination and freedom of movement.

URLhttps://hdl.handle.net/11250/2672430
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no