TittelTvang og makt i akuttpsykiatrien
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereLinvåg, MOrmseth
Date Published07/2020
Library/ArchiveNTNU, Institutt for psykisk helse
ByTrondheim
Type of WorkBachelor Thesis
Nøkkelordakuttpsykiatri, Holdninger, makt, relasjoner, tvang
Sammendrag

Bakgrunn: Tvangsmidler og skjerming i psykisk helsevern for voksne i Norge har i perioden 2015-2018 gått opp. Tvang blir ofte brukt for å forebygge vold og aggresjon og ikke som behandling. Tvang vil kunne medføre negative effekter for pasienten, som gjør at forebygging er viktig.

Hensikt: Å undersøke om fagutøveres holdninger og deres relasjonskompetanse kan bidra som forebyggende faktor for bruk av tvang og makt i akuttpsykiatrien.

Metode: Litteraturstudie er benyttet som metode. Systematiske, strukturerte litteratursøk ble utført. Det er 5 vitenskapelige artikler inkludert av nyere forskningslitteratur.

Resultat: Funn fra de utvalgte artiklene belyser hvordan holdninger og relasjonskompetanse kan virke forebyggende mot tvang og makt i akuttpsykiatrien. Studien resulterte i 4 hovedtemaer:

1. holdninger og verdier vil påvirke hvordan fagutøvere forholder til og opptrer i samhandling med pasienten

2. nære relasjoner mellom fagutøvere og pasienter vil skape tillit

3. et helhetlig menneskesyn vil bidra til å se mennesket bak diagnosen

4. autonomi og brukermedvirkning vil bidra til mindre aggresjon og økt selvfølelse

Konklusjon: Nærhet i relasjoner mellom pasienter og fagutøvere vil bidra til mer positivisme i fagutøveres holdninger. Nære relasjoner vil også skape et mer helhetlig syn på pasienten, og føre til at fagutøvere ønsker å søke hva som ligger bak en utagerende handling snarere enn å kun se på handlingen i seg selv. Dette kan virke som en forebyggende faktor ved bruk av tvang i akuttpsykiatrien.

 

Abstract

Title: Coercion and force in acute psychiatry

Keywords: coercion, force, acute psychiatry, relationship, attitude

Background: Coercive measures and shielding in mental health care for adults in Norway have increased in the period from 2015 to 2018. Coercion is often used to prevent violence and aggression behavior, and not as a treatment. Coercion could carry negative effects for the patient, which makes it important to prevent.

Purpose: To investigate how relation competence and attitudes amoung the staff can impact the coercion.

Method: This is a literature based study where a structured, systematic search of literature was used.

Results: Findings from the selected articles indentifed how attitudes and relation competence can be effective in preventing coercing and forcing in the acute psychiatry. The study resulted in 4 main themes:

1. attitudes and values will influence how the staff relates to and acts in the interaction with the patient.

2. closeness in relationships between the staff and the patient will create trust

3. a holistic view of the patient will be usefull for the staff and help them to see the person behind the disease.

4. autonomy and complicity for the patient will contribute to less aggression and increase self-esteem

Conclusion: Proximity in relationships between the staff and the patien will contribute to more positivism to the attitudes among the staff. It will altso create a more holistic view of the patient and make the staff seek what is behind an act and not just point at the act itself. This can act as a preventive factor toward using coercion in acute psychiatry.

URLhttps://hdl.handle.net/11250/2663768
Etiketttvangsinnleggelse, tvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no