TittelSykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereHauge, I
Date Published05/2020
Library/ArchiveHøgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie
ByStord
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordBrukermedvirkning, Rettspsykiatri, Sykepleier-pasient-relasjon, tvang
Sammendrag

Tittel: Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter

Bakgrunn for valg av tema: I det siste tiåret har politikere og helse- og omsorgstjenestene for alvor satt søkelyset på å få redusert bruken av tvang innen psykiatrien. Evidensen for negative aspekter ved tvang er økende, samtidig er det bred enighet nasjonalt og internasjonalt totalforbud ikke er realistisk. Det er derfor hensiktsmessig å undersøke faktorer som kan være behjelpelig i målet om reduksjon av tvang.

Problemstilling: I hvilken grad har relasjonen mellom sykepleier og pasient betydning for om bruk av tvang blir nødvendig hos rettspsykiatriske pasienter?

Hensikt: Å undersøke om relasjonen kan være en faktor som avgjør om tvang blir nødvendig, samt relasjonens betydning for utøvelse av forsvarlig, integritetsbevarende og ivaretakende sykepleie under tvang. Metode: En litteraturstudie der relevant og pålitelig forskning og annen faglitteratur benyttes for å svare på problemstillingen.

Resultater/Funn: Sykepleiers holdninger og forvaltning av makt har betydning for om tvang blir nødvendig, samt for hvordan pasienter opplever tvangen når det er nødvendig. Økt brukermedvirkning og fokus på relasjonsarbeid har positiv betydning innen voldsforebygging, bedring av pasientens psykiske helse og reduksjon av tvangsbruk. Etisk refleksjon med pasienten, samt innad i avdelingen har betydning for forebygging av uetisk praksis, samt for pasientens recovery. En god sykepleier-pasient-relasjon og etisk refleksjon med pasienten gir en større innsikt i situasjonene, og bidrar til ansvarliggjøring og selvstendiggjøring.

Konklusjon: Relasjonen mellom sykepleier og pasient viser seg å ha vesentlig betydning for om tvang blir nødvendig, og for pasientenes opplevelse tilknyttet tvangen. Videre bør økt brukermedvirkning og relasjonsarbeid få større plass innen rettspsykiatrien.

 

Summary

Title: The nurse-patient-relationship’s importance for the use of coercion in forensic psychiatric patients

Background: In the past decade, politicians and healthcare services have seriously put the spotlight on reducing the use of coercion in psychiatry. Evidence of negative aspects of coercion is increasing, but at the same time there is a broad consensus national and international that a total ban is not realistic. It is therefore appropriate to investigate factors that may be helpful in in the goal of reducing coercion. Research question: To what extent does the relationship between nurse and patient influence whether use of coercion becomes necessary in forensic psychiatric patients?

Aim: To investigate whether the relationship can be a factor that determines whether coercion is necessary, as well as the relationship’s importance for providing proper, integritypreserving and caring nursing during coercion.

Method: A literature study where relevant reliable and valid studies and other literature is used to answer the research question.

Results/findings: Nurses’ attitudes and management of power have an impact on whether coercion becomes necessary, as well as how patients experience coercion when needed. Increased user participation and focus on relationships have a positive impact in violence prevention, improving the patient’s mental health and reducing the use of coercion. Ethical reflection with the patient, as well as within the department, is important for the prevention of unethical practices, as well as for the patient’s recovery. A good nurse-patient relationship and ethical reflection with the patient gives a greater insight into the situations and contributes to accountability and independence.

Conclusion: The relationship between nurse and patient proves to be of significant importance for whether coercion becomes necessary and for the patients’ experience associated with coercion. Furthermore, increased user participation and working with the relationship should be given more attention in forensic psychiatry.

Keywords: Nurse-Patient relation, Forensic psychiatry, coercion, user participation

Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no