TittelSykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereWiersdalen, MA
Date Published06/2020
Library/ArchiveHøgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordHoldninger, Psykisk helsevern, Sykepleier, tvang, Tvangsmidler
Sammendrag

Tittel:

Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern

 

Bakgrunn for valg av tema:

Tvang i psykisk helsevern er et kontroversielt tema. Regjeringen har et mål om å redusere tvangsbruken. Hensikten med denne oppgaven er å få bedre forståelse for sykepleiers rolle vedrørende tvang og i hvilken grad holdninger kan påvirke bruken av tvang.

 

Problemstilling:

«Hvordan kan sykepleiers holdninger påvirke bruken av tvang?»

 

Metode:

Dette er en litteraturstudie hvor eksisterende forskning og faglitteratur er brukt for å svare på en problemstilling.

 

Funn og konklusjon:

Sosialpsykologiske teorier viser at sterke holdninger påvirker handlinger. Forskning viser at sykepleiere anser tvang som nødvendig, men bruk tvang kan samtidig føre til dårlig samvittighet. Sykepleieres holdninger påvirkes av både kollegaer og personalkultur. Erfaring, alder og kjønn kan påvirke holdninger og bruken av tvang. Denne litteraturstudien foreslår videre forskning på temaet, mer undervisning, og at det er blandede kjønn, alder og erfaringsnivå blant personalet på avdelinger. Dette vil kunne ha en innvirkning på sykepleieres holdninger, og bruken av tvang.

 

Abstract

Title:

Attitudes of nurses towards the use of coercion within psychiatric health care

Background:

Coercion within psychiatric health care is a controversial topic. The Norwegian government aims to reduce the use of coercion within psychiatric health care services. The intent behind this assignment is to better understand nurses’ role in coercion, and to what extent attitudes can influence the use of coercion.

Research question:

“How can attitudes of nurses influence the use of coercion?”

Method:

This is a literature review where existing research and literature were used to answer the problem to be addressed.

Findings and conclusion:

Sociopsychological theories show that strong attitudes influence actions. Studies show nurses’ view coercion as a necessity, but it may lead to a feeling of guilt. Nurses’ attitudes are affected by colleagues and staff culture. Experience, age and gender may influence the use of coercion. This literature review suggests further research on the subject as well as more training and mixed personnel at the hospital ward, as these factors may have an impact in nurses’ attitudes and the use of coercion.

Keywords: Attitudes of nurses, coercion, mental health care,

Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no