TittelBruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereIversen, IK
Date Published07/2020
Library/ArchiveNTNU, Bachelor i sykepleie
Type of WorkBachelor Thesis
NøkkelordMekaniske tvangsmidler, Sykepleier
Sammendrag

Tittel:

Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern

 

Hensikt:

Å øke kunnskapen om bruk av mekaniske tvangsmidler og å identifisere hvordan sykepleieren kan ivareta pasienten under tvangsbruk. Både pasient- og sykepleierperspektivet belyses for å øke forståelsen for begge parter. Sykepleiere har en sentral rolle i utøvelse av tvang, samt i ivaretakelsen av pasienten gjennom hele forløpet.

 

Problemstilling:

«Hvordan kan sykepleieren ivareta en pasient som er underlagt mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern?»

 

Metode:

Anvendt metode er litteraturstudie. Oppgaven støtter seg på syv forskningsartikler, relevant pensumlitteratur og annen relevant teori.

 

Resultat:

Sykepleiere står ofte i front når det blir brukt mekaniske tvansmidler, og står overfor mange utfordringer knyttet til dette. De skal ha juridisk dekning for slik bruk og pasientens autonomi og integritet skal ivaretas underveis.

 

Konklusjon:

Sykepleiere må sette seg inn i gjeldende lovverk og retningslinjer. De bør ha en pasientrettet holdning med en tanke om at alle mennesker er likeverdig og har universelle rettigheter. Alle hendelser hvor det har blitt utøvd tvang skal evalueres, dokumenteres og presenteres for kontrollkommisjonen.

 

Title:

Use of mechanical restraint in mental health care.

 

Aim:

The aim is to increase knowledge about the use of mechanical restraint and to identify how the nurse can take care of a patient while using mechanical restraint. Both nurse- and patient perspective will be presented to understand both parts. Nurses are often the ones who are performing the coercion, and they have a central role in taking care of the patient during the course.

 

Issue:

“How can nurses take care of a patient during use of mechanical restraint in mental health care?”

 

Result:

Nurses seems to be facing many challenges during use of mechanical restraint. They must have legal coverage that says that they can use restraint, and they need to take care of the patients autonomy and integrity.

 

Conclusion:

The nurses needs to know the law and guidelines that regulates mental health care. They should put the patient first, and think that all humans are equal and have the same rights. All episodes where mechanical restraint has been used must be evaluated, documented and presented to the Controll Commission.

URLhttps://hdl.handle.net/11250/2669484
Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no