TittelLovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2020
ForfattereBelsnes, ME, Thodesen, HU
Date Published05/2020
Library/ArchiveHøgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie
ByBergen
Type of WorkBachelor Thesis
Other Numbers203 BVP331 1 H 2020 VÅR
Nøkkelordbrukerperspektiv, helsepersonell, Lovendring 2017, samfunnsperspektiv
Sammendrag

Tittel:

Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell- og samfunnsperspektiv.

Problemstilling:

Hvilke følger har endringene i loven om psykisk helsevern fra 2017 på bruken av tvang i et bruker-, helsepersonell- og samfunnsperspektiv?

Bakgrunn:

Vi ønsker å sette fokus på et tema som vi anser som særs viktig både for samfunnet, pasientgruppen og ikke minst vernepleierprofesjonen. Følgene av lovendringen er noe ene gruppemedlemmet selv har observert. Sammen har vi erfaring fra hvert vårt ståsted og har reflektert rundt både positive og negative sider rundt problemstillingen. Vi tar leserne med gjennom en rekke refleksjoner og benytter oss av relevante historier fra praksisfeltet. Bakgrunnen for å se på problemstillingen ut fra tre perspektiver er for å få et mer helhetlig bilde. Vi benytter oss særlig av to overordnede elementer; Fenomenologisk- og humanistisk perspektiv og Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell. Dette hjelper oss å ha et medmenneskelig fokus gjennom oppgaven og se tematikken innenfor ulike sammenhenger.

 

Abstract

Title:

Law change to the Mental Health Act and its consequences from three perspectives: user, health personnel and society perspective.

Issue:

What are the consequences of the changes in the Mental Health Act of 2017 on the use of coercion in a user-, health personnel- and society perspective?

Background:

We want to focus on a topic that we consider to be especially important for the society, the patient group and, not least, the professional nursing profession.The consequence of the changes in the law is something that one of the group members has observed. Together we have experience from each of our positions and have reflected on both positive and negative aspects of the problem. We take our readers through a series of reflections and use relevant experiences from our work. The background for looking at the problem from three perspectives is to get a more comprehensive picture. We used two main elements; Phenomenological and humanistic perspective and Bronfenbrenner's ecological model.This helped us to have a compassionate focus throughout the assignment and to see the topic within different contexts.

URLhttps://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/2658238/Belsnes_Thodesen.pdf?sequence=1
Etikettetikk
Fulltekst

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no