TittelIdealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereAslaksen, M
Date Published11/2019
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-62731
NøkkelordBrukermedvirkning, diskursanalyse, miljøterapi, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

Masteroppgaven består av en forkningsartikkel og en kappe basert på en kvalitativ studie av forståelser av brukermedvirkning, innenfor tvunget psykisk helsevern. Brukermedvirkning er en lovfestet rett og et grunnprinsipp i faglige retningslinjer for behandling, av personer med psykisk helseproblemer. Tidligere studier viser at brukermedvirkning er et flertydig begrep. Hensikten med studien er å tydeliggjøre hva miljøterapeuter legger i begrepet brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern, samt hvilke diskurser som viser seg når de snakker om dette. Diskursteori inspirert av Laclau og Mouffe er utgangspunkt for analysene. Teori om makt ved Michel Foucault ble benyttet til å belyse maktaspekter ved hjelperelasjonen. Annemarie Mols teorier om valglogikk og omsorgslogikk ble benyttet for å belyse funnenes implikasjoner. Studien er basert på kvalitativ og eksplorativ forskningsmetode. Det ble benyttet fokusgruppeintervju for å innhente data, og deretter ble det gjort en diskursanalyse av de transkriberte tekstene. Funnene viser at informantene snakker innenfor en «diskurs om borgerrettigheter» og en «diskurs om terapi». Innenfor borgerrettighetsdiskursen ble brukermedvirkning beskrevet som pasientens rett til å kunne ta egne valg i behandlingen. Begrepet knyttes da til et ideal om autonomi, med et premiss om rasjonalitet. Informantene ilegger et slikt begrep liten relevans innenfor tvungent psykisk helsevern. Innenfor terapidiskursen beskrives medvirkning som pasientens deltakelse i egen behandling. Medvirkningen knyttes til et ideal om god behandling, der den terapeutiske betydningen av å medvirke vektlegges. Studien viser at det innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern eksisterer svært ulike forståelsesrammer for et begrep, som både i helsepolitiske dokumenter og faglige retningslinjer, fremholdes som en grunnpilar i behandling av psykiske helseproblemer.

 

The Master's thesis consists of a papers article and a cloak based on a qualitative study of understanding of user involvement, within involuntary mental health care. User involvement is a statutory right, and a basic principle in professional guidelines for treatment. However, earlier studies show that user involvement is an ambiguous term. The purpose of the study is to examine how milieu therapist’s talk about the concept of user involvement, in involuntary mental health care, and which discourses that emerge when they talk about the concept. For the analyses, I used Laclau and Mouffe’s discourse theory. Michel Foucault’s theories on power were used to illuminate power issues. I also used Annemarie Mol’s theories of the «Logic of Care” and the «Logic of Choice» to discuss the implications of my findings.The study had a qualitative design, with focus group interviews. Two different focus groups were set up in two hospitals within the Regional Health Authority of “Helse Sør -Øst”. Each group participated in two interviews. The interviews were transcribed, and analyzed using a discourse analytical approach. The analysis of the material shows that the way in which the informants talk about user participation is framed by a “Discourse on Citizen Rights” and a “Discourse on Therapy”. When speaking within a Discourse on Citizen Rights, user participation is described as the patient's right to make his or her own choices regarding the treatment. The concept is linked to autonomy and a premise of rationality. The informants describe such a notion as having limited relevance for involuntary mental health care. Within a Discourse on Therapy, user participation is described as the patient participating in the treatment. It is linked to the value of good treatment, and the therapeutic importance of participation is emphasized. This study reveals that there are contradictory understandings of a term that appears in health policy documents as a pillar in treatment of mental health problems.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60077/1/Masteroppgave-med-kappe-og-forskningsartikkel--Maya-Aslaksen.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no