TittelStraffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereBriskodden, ALafton
Date Published08/2017
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-59247
NøkkelordEMK artikkel 5, overføring til anstalt under kriminalomsorgen, prøveløslatelse, psykisk helsevernloven § 5-6, straff, straffrihet, tilregnelighet, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

Denne oppgaven tar for seg den spesielle problemstilling at en person som er straffri fordi han eller hun på handlingstiden var utilregnelig, og som etter strl. § 62 er idømt tvungent psykisk helsevern, senere overføres til anstalt under kriminalomsorgen i medhold av psykisk helsevernloven § 5-6. I praksis vil dette si at en straffri person på ubestemt tid plasseres innenfor et fengsels murer. Oppgaven foretar en analyse av vilkårene for at en slik overføring kan skje, hvor bestemmelsens forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 5 nr. 1 er sentralt. Noen prosessuelle problemstillinger blir berørt, og da særlig adgangen til å prøveløslate den overførte på samme måte som en forvaringsfange. Dessuten blir det innledningsvis fortatt en gjennomgang av de viktigste vilkårene for å idømme straff i Norge, samt for å avsi dom på tvungent psykisk helsevern.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56549/1/545.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no