TittelTvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereEiebakke, M
Date Published03/2013
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-28280
Nøkkelordfrihet, Samfunnsvern, strafferett, strafferettslig, særreaksjon, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

Temaet for avhandlingen er særreaksjonen dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven(strl.)§ 39.

I avhandlingen analyseres for det første vilkåret ”anses nødvendig for å verne samfunnet” i strl. § 39. Problemstillingen her er hvilket innhold vilkåret har de lege lata.

For det andre søker avhandlingen å kartlegge begrunnelsen for strl. § 39. Problemstillingen i denne delen av avhandlingen er hvilke hensyn som kan legitimere reaksjonen, samt hvilke kryssende hensyn som gjør seg gjeldende på området.

For det tredje har avhandlingen en rettspolitisk vurdering av regelverket. Justis- og politidepartementet har fremmet et forslag om å utvide virkeområdet til strl. § 39. Både dagens ordning og endringsforslaget er gjenstand for vurdering.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19321/4/117195.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no