TittelOrganisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2020
ForfattereStellander, E
Date Published07/2020
InstitusjonNord Universitet, Master i helseledelse
ByBodø
Type of WorkMaster thesis
Other Numbershttps://hdl.handle.net/11250/2685712
Nøkkelordakuttpsykiatri, helseledelse, tvang
Sammendrag

Sammendrag

Målet med denne oppgaven har vært å få innsikt i, og kunnskap om, hvordan enhetslederne ved akuttpostene ved Akuttpsykiatrisk seksjon ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN HF, opplever organisasjonskulturen i egen enhet, og hvordan de tenker omkring sammenhengen mellom organisasjonskultur, ledelse og bruk av tvang i psykisk helsevern.

Problemstilling

Hvilken forståelse har enhetslederne ved Akuttpsykiatrisk seksjon av organisasjonskulturen i egen enhet, og på hvilken måte mener enhetsledere de kan påvirke organisasjonskulturen for å oppnå målet om redusert og kvalitetssikret bruk av tvang?

Metode

Kvalitativ forskning med semistrukturerte intervjuer med enhetslederne ved de tre akuttpostene ved Akuttpsykiatrisk seksjon. Metoden har en fenomenologisk, hermeneutisk og utforskende tilnærming til datagrunnlaget. Det er også innhentet sekundærdata om antall vedtak om skjerming og tvangsmidler ved Akuttpsykiatrisk seksjon i perioden 2015 – 2019.

Hovedfunn

Enhetsledernes forståelse av organisasjonskultur er i tråd med de vanligst brukte definisjoner og teorier. Enhetslederne legger mest vekt på verdier og normer, og deres beskrivelse av kulturen i egen enhet passer best med den idealtypiske organisasjonskulturen "klan". Enhetsledernes tanker om hva de kan gjøre for å påvirke organisasjonskulturen begrenser seg hovedsakelig til hva de selv direkte kan gjøre ovenfor personalet. Dette vitner om en noe begrenset forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. Enhetslederne har en bred forståelse for hvilke organisatoriske trekk og faktorer som kan påvirke bruk av tvang i psykisk helsevern. Enhetslederne er enige om at en verdibasert og relasjonsorientert lederstil med fokus på integrasjon og tillitt vil være den mest hensiktsmessige og effektive måten å gå fram på for å skape en ønsket organisasjonskultur, og de har en holistisk tilnærming til målet om å oppnå redusert og kvalitetssikret bruk av tvang.

Konklusjon

Enhetslederne har en adekvat og tilstrekkelig forståelse av, og kunnskap om, fenomenet organisasjonskultur, og sammenhengen mellom organisasjonskultur, ledelse og bruk av tvang.

 

Abstract

The aim of this thesis was to explore how managers of acute psychiatric wards within the Acute Psychiatry Section of the Psychiatric Health- and Addiction Medicine Clinic at University hospital of North Norway, experience the culture in their own wards, and to gain insight in their thoughts about the relationship between organizational culture, leadership and coercion in mental health care.

Research question

What understanding do the managers in the Acute Psychiatry Section have about the organizational culture in their own wards, and in what way do they think they can influence the culture to achieve a reduced and quality assured use of force?

Method

The issue was explored using qualitative methodology with semi-structured interviews with the managers of the three acute psychiatric wards within the Acute Psychiatry Section. The methodology has a phenomenological, hermeneutic and explorative approach. I have also obtained data regarding the number of decisions to use seclusion and restraint against patients in the three acute psychiatric wards for the years 2015 – 2019.

Results

The managers understanding of organizational culture are in line with det most commonly used definitions and theories regarding this phenomenon. The managers experience of the culture in their own wards can best be described as an ideally typical "clan" culture. Their thoughts about what they can do to influence the culture are mostly limited to what they can do directly towards their own staff. This is an indication of a somewhat narrow understanding of how organizations work. The managers have a broad understanding of the organizational traits that can influence the use of force in psychiatric care, and they all agree that a valuebased leadership style with emphasis on relationships, integration and trust is the most expedient and efficient method to create a desired organizational culture.

Conclusion

The managers have an adequate understanding and sufficient knowledge of organizational culture, and the relationship between organizational culture, management and use of force.

URLhttps://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2685712/Stellander.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Short TitleOrganizational culture, leadership and coercion in mental health care
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no