TittelBruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
PublikasjonstypeReport
År for utgivelse2021
ForfattereLauveng, A, Skuterud, A
Date Published08/2021
InstitusjonNasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
TypeRapport
ISBN Nummer978-82-93171-48-5
Other NumbersISSN: 1891-6163
Nøkkelorderfaringer, Erfaringskunnskap, reduksjon av tvang
Sammendrag

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har gjennomført en undersøkelse om pasienters, pårørendes og ansattes erfaringer med tvang innen psykisk helsevern.

Undersøkelsen bestod hovedsakelig av flervalgsspørsmål, med ett åpent spørsmål til slutt. Vi fikk svar fra totalt 512 personer, fordelt på seks ulike informantgrupper, med ulik erfaringsbakgrunn.

Det var en del tydelige forskjeller mellom gruppene, med det var også forhold gruppene vurderte nokså likt, i tillegg til at det var tydelige forskjeller innad i hver enkelt gruppe.

» Pasientinformantene som selv hadde opplevd tvang var tydelige på at tvang opplevdes skadelig. Mange fortalte om store og vedvarende belastninger, og et flertall mente mye tvang burde kunne forebygges.

» Samtidig var det også pasienter som beskrev tvang som nødvendig og hensiktsmessig.

» Flertallet av pårørendeinformantene beskrev tvang som nødvendig i dagens situasjon. Et mindretall ønsket mindre bruk av tvang. » Samtidig ønsket mange pårørende mer helhetlig behandling, mer forebygging og mer frivillig behandling for å redusere bruken av tvang.

» Mange ansatte uttrykte stor bekymring for situasjonen innen psykisk helsevern hvis det skulle bli vanskeligere enn i dag å benytte tvang. » Det var imidlertid også flere ansatte som mente at tvang kunne forebygges, og at bruk av tvang i stor grad avhang av rammene for behandlingen, inkludert tid, ressurser, kompetanse og fysiske forhold.

» Det varierte mellom gruppene hvilke former for tvang de anså som mest skadelige, og hvor skadelig de vurderte tvang til å være, sett i forhold til opplevd nytte.

» Det varierte også mellom gruppene hvor skadelig de opplevde mangelen på bruk av tvang.

» Informanter i alle grupper var imidlertid enige om at tvang er skadelig, og i en del tilfeller gir alvorlige skader.

Oppsummert gir undersøkelsen et inntrykk av en tjeneste som har gjort seg avhengig av bruk av tvang for å fungere innen dagens rammevilkår. Samtidig har denne tvangen til dels svært alvorlige konsekvenser for mange pasienter, og kan noen ganger også være i strid med grunnleggende menneskrettigheter. Det er sannsynlig at bruken av tvang kan reduseres betraktelig. Det er også sannsynlig at bruken av den mest skadelige tvangen kan reduseres eller fjernes, selv i de tilfellene det er nødvendig å bruke noe tvang.

Dette krever imidlertid at tjenestene, både kommunene og spesialisthelsetjenesten, får tilstrekkelige rammebetingelser til å arbeide på andre måter, og å utvikle en tjeneste som ikke er avhengig av tvang for å fungere, på den måten dagens tjenester er.

URLhttps://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2021/09/Tvangsrapporten_2021.pdf
Etiketterfaringsbaserte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no