TittelTvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
PublikasjonstypeReport
År for utgivelse2021
ForfattereLeinan, TBenedicte, Wickstrøm, KIren, Bjørgen, D, Småvik, G
Date Published08/2021
InstitusjonKompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
TypeRapport
Nøkkelorderfaringer, TUD, tvungent vern uten døgnopphold
Sammendrag

Mål for prosjektet Overordnet mål for prosjektet var å få mer kunnskap om hva informantene som er, eller har vært underlagt vedtak om Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) mener alternativet kan være; hvordan de opplever TUD, hva de trenger hjelp til, hva de savnet av hjelp som alternativ til tvang. Prosjektet hadde også som intensjon å inkludere pårørendeperspektivet, men av ulike årsaker lot dette seg ikke gjøre, så prosjektet omhandler derfor kun informasjon fra pasienter med erfaring fra TUD, tvang uten døgnopphold. Disse vil i det videre kalles for informanter. Målet var også å ev. finne svar på hvorfor pasienter ikke frivillig tok imot hjelpen som ble tilbudt dem, slik at tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold ble det valgte tiltak. Hensikten var i utgangspunktet å løfte frem både pasienters og pårørendes erfaringer/anbefalinger om hva som kan bidra til reduksjon i tvangsbruk. I denne rapporten har vi som sagt kun hentet erfaringer fra pasientene. Problemstilling Hvordan kan helseforetaket gi nødvendig helsehjelp til pasienter som ikke frivillig vil ta imot den hjelpen helsetjenesten tilbyr.

URLhttps://kbtkompetanse.no/wp-content/uploads/2021/08/Hovedrapport_Nettversjon_TUD_2021.pdf
Etiketttud

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no