TittelBehandle meg med varsomhet
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereMoltu, M-Y, Murvold, K
InstitusjonNTNU, Bachelor i sykepleie
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2613493
Nøkkelordpasientopplevelse, Tvangsmidler
Sammendrag

Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke pasienters erfaringer ved bruk av ulike tvangsmidler, og på denne måten skape en større forståelse hos helsepersonell. Bakgrunn: Rapporter publisert av Helsedirektoratet viser økning i bruk av tvangsmidler, samt at 2200 pasienter hadde vedtak om bruk av tvangsmidler i 2017. Psykisk helsevernloven beskriver at tvangsmidler bare skal brukes overfor pasienter når dette er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre eller miljøet rundt. På bakgrunn av dette ble pasienters erfaringer undersøkt. Metode: Oppgaven baserer seg på en systematisk litteraturstudie. Ulike databaser ble brukt for å innhente relevant forskning, ved hjelp av søkeord som blant annet “psychiatric patients”, “restraints” og “experience”. Det er inkludert både kvalitativ og kvantitativ forskning, samt én oversiktsstudie. Resultat: Det fremkommer både positive og negative erfaringer hos pasientene. Pasientene erfarte følelser som frykt, skam, sinne og ydmykelse. Mangel på informasjon og støtte, samt fysisk ubehag var sentrale funn. Det ble identifisert tre hovedtema; emosjonelle erfaringer, kommunikative og relasjonelle erfaringer, i tillegg til fysisk ubehag. Konklusjon: Studien viste at erfaringer ved bruk av tvangsmidler i hovedsak var negative. Erfaringer knyttet til tap av autonomi, behov for informasjon og samhandling, makt og maktmisbruk, i tillegg til empati og støtte var sentrale. På bakgrunn av erfaringene kan vi si at det er forbedringspotensialer knyttet til bruk av tvangsmidler. Det vil som sykepleier være viktig å støtte pasienten gjennom kommunikasjon, empati og sympati, god informasjon og oppfølging. I tillegg bør sykepleier tilegne seg kunnskap om riktig bruk av tvangsmiddel.

URLhttps://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2613493/no.ntnu%3ainspera%3a2338838.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no