TittelETISKE UTFORDRINGER I MØTE MED SELVSKADING
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereRingerud, IMarie
InstitusjonUiO, Det medisinske fakultet
ByOslo
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-27684
NøkkelordEtikk, etiske utfordringer, Selvskading
Sammendrag

Bakgrunn: Selvskading er et vanlig forekommende symptom blant mange unge, og det kan være vanskelig å vite hvordan man bør behandle det og reagere på det for helsepersonell som møter selvskading. Jeg ønsket å finne ut hva man vet om villet selvskade i Norge, og drøfte de juridiske og etiske aspektene ved de ulike behandlingsalternativene.

 

Materiale og metode: For å få kunnskap om norske forhold har jeg lest artikler og lærebøker skrevet av ledende klinikere og forskere, samt søkt i PubMed om behandlingsstrategier. For å få kunnskap om etiske prinsipper har jeg satt meg inn i anbefalt litteratur i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Jeg har videre anvendt de relevante norske helselovene for å belyse de juridiske aspektene.

 

Resultater: Selvskading forekommer hos 10 % av norske 15- og 16-åringer. Det er vanligvis ikke et uttrykk for suicidalitet, men suicidrisikoen er økt bland selvskadere. Selvskading er en mestringsstrategi for å håndtere vanskelige emosjoner, og holdes vanligvis skjult. Det er uenighet om hvilke behandlingsstrategier som er å foretrekke, og det fins ingen retningslinjer. Juridisk er forholdene omkring autonomi, plikt til å yte nødvendig helsehjelp og bruk av tvangsmidler ikke helt klare. Etisk er det flere viktige prinsipper som brytes i alle behandlingsalternativer.

 

Tolkning: Når behandling skal velges, må viktige etiske prinsipper vektes mot hverandre. Det beste valget etisk sett er det som bryter færrest prinsipper og forårsaker minst skade, alle forhold tatt i betraktning. Prinsippet om autonomi kan ofte komme i konflikt med plikten til å redde liv.

 

Background: Deliberate self-injury is a common symptom in many youths, and it can be difficult to know how treat it and react to it for the health personnel that are set to care for the patients. I wanted to find out what is known about deliberate self-injury in Norway, and discuss the legal and ethical aspects in different treatment options.

 

Material and Methods: To get an overview on Norwegian conditions, I have read and studied various articles and books produced by leading clinicians and researchers, and searched in PubMed on treatment options. To learn more about ethical principles I have studied the recommended curriculum of Medical Ethics at UiO. I have used the relevant Norwegian health laws to illuminate the legal aspects.

 

Results: Deliberate self-injury is found to occur in 10 % of Norwegian 15 and 16 year olds. It is usually not an expression of suicidality, but suicide risk is increased among self-injurers. Self-injury is a coping strategy to deal with difficult emotions, and is mostly kept secret. There is disagreement when it comes to treatment strategies, and there are no guidelines. Legally the conditions on autonomy, obligations of providing necessary health care and use of cohesive means are not clear. Ethically there are important principles that are violated in all treatment options.

 

Interpretation: When treatment is to be chosen, important ethical principles must be balanced against each other. The best ethical option violates fewest principles and causes least harm, all conditions considered. The principle of autonomy can often be in conflict with the obligation of saving lives.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29490/ProsjektoppgavexMedisin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no