TittelHvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2021
ForfatterePolden, OTrygve
InstitusjonNTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/11250/2783486
Nøkkelordacute psychiatry, akuttpsykiatri, authenticity, Autonomi, autonomy, Coercion, ekthet, psychosis, psykose, respect, respekt, Terapeutisk allianse, Therapeutic alliance, tillitt, trust, tvang, Tvangsinnleggelse
Sammendrag

Tittel: Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?

 

Hensikt: Finne svar på hvordan man kan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien.

 

Metode: Utført en litteraturstudie, hvor jeg har funnet relevant teori og forskning for å hjelpe meg med å besvare min problemstilling. Har i tillegg nevnt egne erfaringer i fra praksisstudier.

 

Resultat: I resultatet fra forskningsartiklene jeg fant var det tre områder som gikk igjen i forskningen og som jeg mente var sentrale for å kunne inngå en terapeutisk allianse til en pasient.

 

- Etablere tillitt mellom pasient og helsepersonell

- Pasientens autonomi under tvangsinnleggelse

- Ekthet og respekt i relasjoner, se mennesket utover diagnosen

 

Konklusjon: I denne oppgaven kom jeg ikke frem til en tydelig og klar konklusjon på min problemstilling. Det finnes nok ingen fasitsvar på hvordan man kan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien. Som helsepersonell bør allikevel det å bygge en relasjon og inngå terapeutiske allianser alltid være noe å strekke seg etter i møte med pasienter.

 

 

Abstract

 

Title: How to create a therapeutic alliance with a patient in psychosis forcibly admitted to acute psychiatry?

 

Purpose: Find answers on how to create a therapeutic alliance for a patient in psychosis admitted to compulsory psychiatric treatment.

 

Method: Conducted a literature study, where I have found relevant theory and research to help me answer my problem. I have also mentioned my own experiences from practical studies.

 

Result: In the results from the research articles I found, there were three areas that recurred in the research which I thought were central to being able create a therapetic alliance.

 

- Establish trust between patient and healthcare professionals.

- The patient`s autonomy during involuntary hospitalization.

- Authenticity and respect in relationships, see the person beyond the diagnosis.

 

Conclusion: In this thesis i did not come to a clear and distinct conclusion to my problem. There is probably no definitive answer on how to create a therapeutic alliance to a patient in psychosis who is forcibly admitted to acute psychiatry. However, as a healthcare professional, building a relationship and creating a therapeutic alliance should always be something to strive for in meeting patients.

URLhttps://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2783486/no.ntnu%3ainspera%3a81471222%3a5122356.pdf?sequence=1&isAllowed=y
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no