TittelHelsefremmende omgivelser : et gårdsrom for sikkerhetspsykiatri ved nye Drammen sykehus
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereGjermstad, H
InstitusjonNMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2605903
Nøkkelordgårdsrom, helsefremmende, reduksjon av tvang, sikkerhetspsykiatri, utearealer
Sammendrag

Gårdsrom er et stadig mer vanlig arkitektonisk grep ved institusjoner i helsesektoren. For lukkede psykiatriske avdelinger kan det være en fordel at arkitekturen danner et avgrenset rom som gjør bruk av gjerder unødvendig. Rommet er isolert fra omgivelsene og har ofte et begrenset areal, noe som stiller store krav til utformingen av gårdsrommet.

 

Dette prosjektet er en undersøkelse av hva som er viktig i et gårdsrom for sikkerhetspsykiatri ved nye Drammen sykehus. For å finne ut av dette har jeg formulert to mål for oppgaven. Det første målet er å finne ut hva helsefremmende omgivelser innebærer for brukergruppen og formulere et grunnlag for utforming. Grunnlaget består av funn fra informasjon om stedet og brukergruppen, empiri fra å besøke andre gårdsrom ved institusjoner for psykiatri og litteraturgjennomgang. Bakgrunnsinformasjon og kunnskap inkluderer ulike avdelinger for psykiatri. Dermed har grunnlaget overføringsverdi til andre liknende prosjekter. 13 punkter utgjør en verktøykasse for prosjektering av helsefremmende omgivelser. I løpet av prosjektet kommer det frem at balanse mellom mengden planter og plass samt åpent og skjermet rom er viktig å vurdere i utformingen.

 

Det manglende lovverket om uteområder når det bygges nytt i helsesektoren nevnes som en problemstilling i den teoretiske delen av prosjektet. Forskning argumenterer for hvorfor prosjekter om gårdsrom i psykiatrien burde tildeles oppmerksomhet og midler i større grad enn hva som er dagens situasjon.

 

Prosjektets andre mål er å presentere utformingen av helsefremmende omgivelser i et gårdsrom ved sikkerhetspsykiatri avdeling ved nye Drammen sykehus. Verktøykassen og balanse mellom planter og plass samt åpent og lukket rom er utgangspunktet for designet. Utformingen av et helsefremmende gårdsrom krever en vurdering av hvilke faktorer som er av størst betydning for brukerne, ettersom det tilgjengelige arealet er begrenset. Aspekter som har vært viktige for å utforme gårdsrommet er blant annet visuell ro, aktivitet, mulighet for skjerming og oversikt og for å endre omgivelsene som gir følelse av kontroll og mestring.

 

The courtyard is an increasingly common architectural approach to healthcare institutions. For closed psychiatric wards, it may be advantageous for the architecture to form a confined space that makes the use of fences unnecessary. The room is isolated from the surroundings and often has a limited area, which makes great demands on the design of the courtyard.

 

This project is a study of what is important in the design of a courtyard for forensic psychiatry at the new hospital in Drammen. I have formulated two goals to answer to the issue. The first goal is to find out what a health-promoting environment entails for the user group and formulate a basis for design. The basis consists of findings from information about the place and the user group, empirical data from visiting other courtyards at institutions for psychiatry and literature review. Background information and knowledge include various institutions for psychiatry. Therefore, the basis has value to other similar projects. A toolbox of 13 elements to designing health promoting environments is the result of the basis for design. During the project, it is stated that the balance between the amount of plants and space as well as open and sheltered spaces is important to consider in the design.

 

The lack of legislation on outdoor areas when building in the health sector is mentioned as a problem in the theoretical part of the project. Research argues why projects on courtyards in psychiatry should be given more attention and greater economic resources than what is the current situation.

 

The other aim of the project is to present the design of a health-promoting environment in a courtyard at the forensic psychiatry department at the new hospital in Drammen. The toolbox and balance between plants and space as well as open and closed spaces are the base for the design. The design of a health-promoting courtyard requires an assessment of which factors are of greatest importance to the users, since the available space is limited. Aspects that have been important for designing the courtyard include visual calm, activity, opportunity for shielding and overview and for changing the environment that gives a sense of control and mastery.

URLhttps://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2605903/Gjermstad_MLA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no