TittelNødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2006
ForfattereKarlsen, V
Date Published09/2006
InstitusjonUiT, Det helsevitenskapelige fakultet
ByTromsø
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/10037/874
Nøkkelordhelsepersonelloven § 7, nødrett, Psykisk helsevern
Sammendrag

Bakgrunn

Bruk av nødrett i psykiatrien i akutte situasjoner stiller ofte helsepersonell i situasjoner med etiske og juridiske dilemma. Det er usikkerhet rundt indikasjonen for nødrett, lovhjemmel og dokumentasjon i pasientjournal.

Materiale og metode

Vi har gjennomgått lovverket, samt litteratur og artikler om nødrett. Oppgaven innledes med en teoretisk innføring i det juridiske grunnlaget, anvendelse av nødrett og etiske betraktninger. Utgangspunktet for drøftingen er et fiktivt kasus, som illustrerer reelle problemstillinger i en nødrettssituasjon.

Drøfting og konklusjon

Oppgaven viser at behandling i akutt livstruende situasjoner blir feilaktig hjemlet i Straffelovens §47, som omtaler nødrett. Helsepersonells første prioritet er å sikre forsvarlig medisinsk praksis. Behandlingsplikten er uttrykkelig presisert i Helsepersonellovens §7, som gir tilstrekkelig juridisk grunnlag for påtrengende nødvendig helsehjelp med eller uten samtykke. Ved å innføre rutiner for protokollføring av slik behandling vil kvaliteten øke på medisinsk praksis, samtidig som pasientens rettssikkerhet vil være bedre ivaretatt.

URLhttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/874/student.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no