TittelTvang i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2021
ForfattereHovelsen, TLill
InstitusjonNTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/11250/2783439
Nøkkelordpasientopplevelse, reduksjon av tvang, tvang
Sammendrag

Bakgrunn: Norske myndigheter har lenge hatt søkelys på å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern, men til tross for dette ligge Norge høyt på statistikken over tvangsbruk internasjonalt. Tvang oppleves i de fleste tilfeller svært inngripende og krenkende for pasientene.

 

Hensikt: Hensikten med denne studien er å gi vernepleieren kunnskap om hvordan de kan redusere negative erfaringer for pasienter som opplever tvang, med utgangspunkt i pasienters erfaringer.

 

Metode: Denne studien har litteraturstudie som metode. Fem utvalgte forskningsartikler drøftes i lys av relevant litteratur.

 

Resultat: For deltakerne i alle de fem studiene var relasjoner til personalet, behovet for informasjon og muligheten til å delta i egen behandling av betydning for hvordan de opplevde innleggelsen.

 

Konklusjon: For pasientene var trygge og tillitsfulle relasjoner til personalet av stor betydning for hvordan de opplevde innleggelse på tvang, og de la stor vekt på at de ønsket å bli behandlet som likeverdige mennesker. Pasientene hadde behov for individuelt tilpasset informasjon, i riktig mengde og til riktig tid, for å kunne føle seg trygge. De fleste pasientene ønsket å bli mer involvert i egen behandling. Graden av medvirkning må tilpasses pasientens evne til å ta ansvar og til hvor pasienten befinner seg i bedringsprosessen.

 

Background: Reducing the use of compulsory treatment in psychiatric care has been a concern for the Norwegian authorities for a long time, and despite all this Norway is still on top of the statistics internationally. Compulsory treatment will in most cases be experienced as intrusive and degrading by the patients.

 

Purpose: This study aims to provide social educators with knowledge on how to reduce negative experiences for patients under compulsory treatment, based on patients’ perspectives.

 

Method: Literature studies has been used as a method. Five research papers have been analyzed and discussed with use of relevant theory.

 

Results: For participants in all the research papers relations to staff, the need for information and participation in their own treatment were of importance for their experience.

 

Conclusion: Safe and trusting relations with the staff were of great importance for how the patients experienced involuntary hospitalization, and the put great emphasis on being treated like equals. The patients needed individually tailored information to feel safe. Most of the patients also wanted the opportunity to be more involved in their own treatment. The patient’s ability to take responsibility and where they are at in the recovery process will have an impact on their ability to participate.

URLhttps://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2783439/no.ntnu%3ainspera%3a81471222%3a37149354.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no