TittelTvang i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
InstitusjonLovisenberg Diakonale Høgskole
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2503690
Nøkkelordgjennomføring av tvang, lovkunnskaper, omsorg, Sykepleie, yrkesetikk
Sammendrag

Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling?

Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell tvang med presentasjon av psykisk helsevernloven, uformell tvang, yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper, en presentasjon av pasientgruppen, samt Joyce Travelbees sykepleieteori.

Metode Litteraturstudie. Tre forskningsartikler belyser problemstillingen sammen med annen faglitteratur, lovverk, yrkesetiske retningslinjer, nasjonale faglige retningslinjer og offentlige utredninger. Databasen PubMed er anvendt for å finne forskningslitteratur.

Drøfting Sykepleierens bidrag til å utøve tvang på en god måte drøftes opp mot litteraturen og rammefaktorer som sykepleieren må forholde seg til. Hovedtemaer som drøftes er juridisk forankring og proporsjonalitet, tvang som omsorg og beskyttelse, sykepleieren i møte med pasienten og omgivelsenes betydning og struktur.

Konklusjon Sykepleieren kan bidra til en bedre utøvelse av tvang ved å ha kjennskap til lovverket og ved å følge yrkesetiske retningslinjer. Gode observasjoner av pasienten er avgjørende. Sykepleierens evne til kommunisere omsorg kan bedre pasientens opplevelse ved tvang. Sykepleieren bør etterspørre og inkludere pasientens synspunkter, samt informere fortløpende om tvangens innhold og dele argumentene som ligger til grunn for det aktuelle tiltaket. Omgivelsene kan bidra til å forsterke pasientens negative opplevelser ved tvang og det bør tilrettelegges slik at disse er best mulig, blant annet ved å la pasienten ha personlige eiendeler rundt seg.

URLhttps://ldh.brage.unit.no/ldh-xmlui/bitstream/handle/11250/2503690/823.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no