TittelBruk av tvungent vern uten døgnbehandling. En kvantitativ studie
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2012
ForfattereLøvsletten, M
InstitusjonHøgskolen i Innlandet
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/132596
Nøkkelordkvantitativ, TUD, Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
Sammendrag

Formål

I Norge gir Psykisk helsevernloven mulighet for å anvende tvunget psykisk helsevern uten

døgnopphold (TUD) hvis dette blir vurdert som et bedre alternativ for pasienten enn å være

innlagt på insttusjon med tvang. Det er lite publiserte studier om denne ordningen.

Hensiktenmed studien er å få mer kunnskap om bruk av TUD i Hedmark og Oppland.

 

Hovedproblemstillingen i oppgaven er hva som kjennetegner bruk av tvungent psykisk

helsevern i Hedmark og Oppland, insidens og prevalens i en tidsperiode, begrunnelse for

vedtak og hvilken behandlingsoppfølging pasientene får.

 

Metode

Studien er en kvantitativ studie. Dataene er samlet inn retrospektivt fra journaler i Sykehuset

Innlandet og analysert ved hjelp av deskriptive analyser. Studien omfatter alle pasienter over

18 år som har vedtak om tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i Hedmark og Oppland

i perioden 01.01. 2008 – 31.12. 2011. Datainnsamling omfatter omfang, vedtak, diagnoser,

behandlingsoppfølging, individuelle planer, bruk av psykisk helsevern og demografiske data.

 

Resultat

Studien viser at det er 1,1 % av pasienter i psykisk helsevern som har vedtak om tvang uten

døgn i Innlandet. Resultatet viser tilnærmet lik kjønnsfordeling i utvalget. 93 % pasientene har

en diagnose i schizofrenispekteret i kategorien F 20-F29 i ICD-10. 32 % av pasientene har rus

som tilleggsproblematikk. 83 % bor alene og 75 % er uføretrygdede. Det er 61 % som fikk

oppfølging fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. 62 % har registeret i journal at de

har en individuell plan.

Resultatene viser en økning i index TUD i perioden 2008-2011 fra 9 vedtak til 17. Prevalens

av TUD har også økt i samme periode fra 34 vedtak til 51. 72 % av utvalget fikk vedtak om

tvang uten døgn begrunnet med behandlingskriteriet.

 

Konklusjon

Bruk av tvang uten døgn i Hedmark og Oppland kjennetegnes ved at det hovedsakelig er

alvorlig syke pasienter med diagnose i schizofrenispekteret som har TUD vedtak og de aller

fleste får vedtak begrunnet med behandlingskriteriet. Både index TUD og prevalens av TUD

har økt i perioden. Flertallet får behandlingsoppfølging både i fra spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten.

URLhttps://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/132596/L%c3%b8vsletten.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttud

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no