TittelVanskelige avgjørelser. Helsearbeideres vurderinger ved etablering av tvungent psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2012
ForfattereSæter, E
InstitusjonHøgskolen i Molde, master i helse- og sosialfag
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/153346
Nøkkelordfaglig ansvarlig, farekriteriet, sykdomsinnsikt, Tvangsinnleggelse, Tvungent vern, vurderinger, §3-3
Sammendrag

Oppgaven er delt i to deler, introduksjonskapittel og artikkel. Introduksjonskapittelet gir en utvidet bakgrunn for teori og metode som er benyttet i artikkelen. Problemstillingen er: >. Hensikten er å identifisere faktorer i forbindelse med vurdering av tvungent psykisk helsevern (TPH). Metoden som ble benyttet var fokusgruppeintervjuer, i alt tre grupper med til sammen 17 deltagere. Resultatene viser at helsearbeiderne oppgir farekriteriet som den viktigste årsaken til TPH. Relasjon til pasient, å ta avgjørelsen sammen med andre, blamering samt kunnskap og erfaring er viktige elementer i vurderingene. Faktorer som deltagerne mente kan føre til TPH er manglende sykdomsinnsikt, for sen inngripen, mangelfull oppfølging pga for lite ressurser og manglende erfaring, kunnskap og kjennskap til pasient. Momenter som kan forhindre tvang er tidlig pasientkontakt, godt samarbeid, tett oppfølging i en periode, vurdere sammen med andre og kunnskap, erfaring og kjennskap til pasient. Holdningene til tvang generelt var positive forutsatt riktig bruk. Til sist ble samarbeid og kommunikasjon fremhevet som viktig for god pasientbehandling. Studien viser hva helsearbeiderne i dette studiet er opptatt ved vurdering av TPH, men det er behov for mer forskning på dette området. Nøkkelord: Tvungent psykisk helsevern, vurdering og fokusgruppe.

 

Summary

This study is divided into two parts, an introduction chapter and an article. The introduction chapter provides an extended background of theory and method used in the article. The research question is: >.The purpose of the study is to identify critical factors in the assessments made by health care professionals upon the establishment of Compulsory Mental Health Treatment (CMHT). The method employs focus group interviews, consisting of three groups with a total of 17 participants. The results show that health care professionals state high risk as the main criteria for CMHT. The relation to the patient, sharing the decision-making with others, shameful behavior, knowledge and experience are also part of the assessments. Factors that may lead to CMHT are lacking disease insight, delayed intervention, undersupplied follow-ups due to scarce resources and lacking experience, knowledge and patient acquaintance. Elements that may prevent compulsory measures are early onset of patient contact, a good collaboration, frequent follow-ups and monitoring for a period, assessments made together with other professionals, and adequate experience, knowledge and patient acquaintance. The attitudes towards compulsory measures were generally positive, provided that it used correctly. Finally, teamwork and communication were promoted as significant to proper patient treatment. Keywords: Compulsory Mental Health Treatment, assessment and focus group.

URLhttps://himolde.brage.unit.no/himolde-xmlui/bitstream/handle/11250/153346/master_saeter.pdf?sequence=1&isAllowed=y
EtikettTvangsinnleggelse, etikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no