TittelRelasjonsbygging
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereBørresen, L, Nielsen, KEskerud
InstitusjonNTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2403293
Nøkkelordrelasjoner, schizofreni, Sykepleie, Tvangsinnleggelse
Sammendrag

Bakgrunn:

Personer som lider av schizofreni kan ha liten forståelse for sin lidelse. Dette kan føre til at personen blir innlagt på tvang fordi en kan være til fare for seg selv eller andre. Det kan være utfordrende for sykepleier å fremme relasjon med personer som er innlagt mot sin vilje og som lider av schizofreni. En god relasjon mellom sykepleier og person som er innlagt er en forutsetning for behandlingen. Hensikt: Hensikten med studien er å opparbeide kunnskap om hvordan sykepleiere kan på best mulig måte fremme relasjon med personer som er innlagt på tvang og lider av schizofreni. Metode: I denne studien er det er benyttet litteraturstudie som metode. Det er utført et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler som kan bidra til å belyse studiens tema. Seks artikler er inkludert i denne studien. Resultat: Basert på funnene i de seks vitenskapelige artiklene som ble valgt i denne studien, ble det identifisert seks hovedtemaer som er av stor betydning for å fremme en god relasjon. Disse seks temaene er; å skape tillit, samarbeid, tvang, lidelsen, å bli sett og respekt, empati, nærhet og avstand. Konklusjon: Det er viktig at sykepleiere har kunnskap om hvilke faktorer som kan fremme relasjon med personer som er innlagt på tvang og som samtidig lider av schizofreni. Å skape tillit, fokusere på et samarbeid med personen, vite hvordan bruk av tvang og lidelsen påvirker relasjonen, å se personen bak lidelsen og vise respekt, empati, nærhet og avstand. Sykepleiere bør rette oppmerksomhet mot disse seks identifiserte temaene i denne studien for å kunne fremme relasjon med personer som er innlagt på tvang og samtidig lider av schizofreni.

 

Background:

Persons suffering from schizophrenia may have lack of understanding on their disorder. Because they can be a danger to themselves or others, can this cause the person to be admitted to involuntary commitment. It can be challenging for nurses to promote good relations with persons who are admitted to involuntary commitment and who suffers from schizophrenia. A good relation between nurses and the person who is admittet to involuntary commitment, is a condition to treatment. Aim: The aim of the study was to acquire knowledge about how of the nurses can in the best possible way promote relation with persons who is admitted to involuntary commitment and suffers from schizophrenia. Method: In this study it was conducted literature study methodology. It is performed a systematic search for scientific research articles that can shed light on the theme of the study. six articles are included in this study. Results: Based on the findings of the six scientific articles that were selected in this study, we identified six major themes that are of major importance to promote the relation. These six themes are; to create trust, cooperation, coercion, the disorder, being seen and respect, empathy, proximity and distance. Conclusion: It is important that nurses have knowledge about factors that can promote relations with persons who are admitted involuntarily and at same time suffer from schizophrenia. To build trust, focus on a partnership with the person, knowing how the use of coercion and the disorder affects the relation, to see the person behind the disease and show respect, empathy, proximity and distance. Nurses should draw attention to these six identified themes in this study to promote relationship with persons admitted to involuntary treatment who at the same time suffers of schizophrenia.

URLhttps://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2403293/LBoerresen_KENielsen_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no