Forfattere År Tittel
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Joa, I.; Hustoft, K.; Anda, L.G.; Brønnick, K.; Nielssen, O.; Johannessen, J.O.; Langeveld, J.H. 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johansen, T.E.; Helliesen, K.H. 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Johansen, I.Hjulstad; Mellesdal, L.Solrunn; Jørgensen, H.A.; Hunskaar, S. 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Johansen, A.R. 2009 Omsorg under rammen av tvang
Johnsen, L.; Øysæd, H.; Børnes, K.; Moe, T.J.; Haavik, J. 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Karagøz, E.Margrete N. 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
Kjellin, L.; Høyer, G.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Sigurjónsdóttir, M. 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Kunøe, N.; Nussle, H.Martin; Indregard, A.M. 2022 Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients
Linvåg, M.Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Mattson, Å.L.; Binder, P.E. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no