Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Friis, S. 2015 Skjerming – straff eller støtte?
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Wynn, R. 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
Wynn, R. 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
Milde, H. 2016 Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming
Hauge, I. 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
Wiersdalen, M.A. 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern
Husum, T.L.; Finset, A.; Ruud, T. 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Wynn, R. 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Linvåg, M.Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Knutzen, M.; m.fl., 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Knutzen, M. 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
Knutzen, M. 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
Reitan, S.Klæbo; Helvik, A.S.; Iversen, V. 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Furre, A. 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
Hansen, M.Berg 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no