Forfattere År Tittel
Knutzen, M.; Mjosund, N.H.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
Kvistad, E.Andrea 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Larsen, R. 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Larsen, Ø. 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Leirvik, O.Martine 2021 En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning
Lindefjeld, R.M.E.W. 2020 Hva styrer bruk av tvang?
Linvåg, M.Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Milde, H. 2016 Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming
Miranda, G.; Lind, M.Gabrielle 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
Moen, T.Martin 2017 Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang?
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Moltu, M.Y.; Murvold, K. 2019 Behandle meg med varsomhet
Myntevik, M. 2017 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrien. Gjeldende rett etter phvl. § 4-8, sett i lys av menneskerettslige forpliktelser
Nerås, I.K. 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Nilsen, M. 2017 Faglig skjønn og skjerming. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer i bruk av faglig skjønn i møte med psykotiske pasienter på psykiatriske akuttposter
Nissen, T.; Rørvik, P.; Haugslett, L.; Wynn, R. 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no